SisiPuchov
+421 949 406 576

Ubytovací poriadok

 

 

 1. Ubytovací poriadok sa vzťahuje len na ubytovňu SISI.
 2. Ubytovňa môže ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásila. Za tým účelom predloží hosť pracovníkovi recepcie ubytovne po príchode občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti. Pracovník recepcie ubytovne oboznámi hosťa s cenou ubytovacích služieb a oznámi mu číslo izby.
 3. Ubytovňa môže z prevádzkových dôvodov ponúknuť hosťovi ubytovanie oproti pôvodne dohodnutému. Užívanie ubytovne je dovolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednávky je ubytovňa povinná hosťa ubytovať najneskôr do 20,00 hod. a do toho času mu izbu rezervovať, ak v objednávke nie je uvedené inak.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovňa ponúknuť aj inú izbu.
 6. Pre prijímanie návštev má ubytovňa vyhradené spoločenské miestnosti.
 7. V izbe nemôže hosť prijímať návštevy!
 8. Ubytovňa zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci príp. prevoz do nemocnice na náklady hosťa, prípadne príslušnej zdravotnej poisťovne.
 9. Ubytovňa poskytuje ubytovaním hosťom služby v dojednanom rozsahu a podľa možností v príslušnej kategórii.
 10. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol pri nástupe s pracovníkom recepcie.
 11. Ak nebola ubytovacia doba vopred dohodnutá, hosť ukončí pobyt najneskôr do 12,00 hod., v tom čase musí izbu uvoľniť. Ak hosť neuvoľní izbu v stanovenom čase, bude mu ubytovňa účtovať ubytovanie aj za nasledujúci deň.
 12. V izbách alebo spoločenských priestoroch ubytovne nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovne vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 13. V objekte ubytovne a zvlášť na izbe nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrospotrebiče (varič, televízor, chladnička..). Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov..).
 14. Pri odchode je hosť povinný vypnúť v izbe svetlá, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii ubytovne.
 15. V čase od 22:00 – 06:00 je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 16. Za škody spôsobené majetku ubytovne zodpovedá hosť a za spôsobenú škodu sa účtuje finančná náhrada.
 17. Pri strate kľúča sa účtuje pokuta vo výške 3,-€ (90,38 Sk).
 18. Hosť platí účet za ubytovanie a za poskytnutie služieb vopred, pokiaľ nie je inak uvedené v zmluve. Účet je splatný pri jeho predložení.
 19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne prijíma vedenie ubytovne.
 20. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší neprimeraným spôsobom, vedenie ubytovne má právo zrušiť s ním ubytovanie ešte pred uplynutím dohodnutého času.
 21. V priestoroch ubytovne je dovolené fajčiť iba v priestoroch na to vyhradených.
 22. Tento ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2008.
 23. Lekárnička je umiestnená na recepcii.

 

V Púchove dňa : 1.6.2008

 

Radoslav Prokop,

majiteľ

 

   

 

pozrite si izby